Algemeen

Uw privacy is voor de Wagenrenk van groot belang.  Wij nemen de verantwoordelijkheid die wij hebben ter bescherming , verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zeer serieus.

In ons privacybeleid kunt u lezen welke (technische en organisatorische) maatregelen de Wagenrenk neemt  om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig en in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door uw persoonsgegevens aan ons te (laten) verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

Aard registratie:

De volgende gegevens worden van u als klant van de Wagenrenk geregistreerd.

 1. Naam, adres, woonplaats
 2. Geslacht
 3. Emailadres(sen)
 4. Telefoonnummer(s)
 5. Dierverzekering indien van toepassing
 6. Geboortedatum klant indien van toepassing i.v.m. dierverzekering
 7. Naam dier
 8. Diersoort
 9. Geslacht dier
 10. Geboortedatum dier
 11. Chipnummer dier
 12. Stamboom
 13. Diergeneeskundige anamnese, onderzoek & behandeling

Doel  registratie:

De Wagenrenk legt deze gegevens van u vast ten behoeve:

– van de diergeneeskundige behandeling en verzorging van uw huisdier in de Wagenrenk
– contact hier over met u als eigenaar
– contact hier over met de verwijzend dierenarts
– de facturatie van geleverde diensten en producten

De Wagenrenk zal deze gegevens uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken. De Wagenrenk zal de gegevens die worden verstrekt niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u ons daar (desgevraagd) toestemming voor heeft gegeven.

Wijze van registratie & beveiliging:

Het patiëntenadministratiesysteem , waarin uw gegevens zijn opgenomen ter identificatie van uw huisdier(en) wordt beheerd door IDEXX Animana BV. Conform de eisen van de AVG is met IDEXX Animana  BV een verwerkersovereenkomst vastgelegd ter bescherming van uw privacy.

De Wagenrenk neemt daarnaast passende ICT maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens (verkregen via email/internet) tegen te gaan. Dit in samenwerking met 123 Automatisering. Met 123 Automatisering is in het kader van de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten.

 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt  als dat past in ons doel van registratie.

Gegevens worden in dat kader én alleen zo nodig gedeeld met uw eigen dierenarts, Laboratoria (UVDL, VMDC, IDEXX,GD,Valuepath), Screeningsorganisaties, Dierverzekeringen (Proteq) en Incassobureau (DAS).

Deze organisaties waar de Wagenrenk uw gegevens zo nodig mee deelt, zijn eveneens gehouden aan de AVG.

Daarnaast zullen wij gegevens aan derden verstrekken als er een wettelijke verplichting toe bestaat.

Uw rechten

Vragen

De Wagenrenk tracht met deze beschrijving van het privacybeleid een zo compleet en juist mogelijk beeld te geven over de wijze waarop, we waarom welke gegevens van u registreren en hoe we dit zo verantwoord en veilig mogelijk willen doen.  Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die de Wagenrenk heeft geregistreerd:

– in te zien
– te corrigeren
– te verwijderen
– of over te laten dragen aan een andere organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@wagenrenk.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, zal de Wagenrenk ter verificatie eerst nog contact met u opnemen alvorens uw verzoek uit te voeren.